Bestuur & organisatie

[rev_slider_vc alias=”bestuur-en-organisatie”]
[ultimate_heading main_heading=”Fusieprojecten scholen en besturen” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Noorderwijs levert ‘turn key’ fusieprojecten in het onderwijs. We zijn goed ingevoerd in de ‘harde’ kant van fusietrajecten en beschikken over actuele kennis van wet- en regelgeving. Zo nodig wordt een traject tot de notarisdeur ondersteund. Meestal werken we met een interdisciplinair team dat alle terreinen van de gewenste verandering mee neemt. Ook de communicatie naar ouders, dorpsbelang en andere belanghebbenden. Onze meerwaarde is dat we naast de ‘harde’ kant tegelijkertijd veel aandacht besteden aan de ‘zachte’ kant van de verandering. Per slot van rekening is elke verandering mensenwerk!

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting Gearhing en Stichting Nije Gaast voeren we fusietrajecten uit in Warns en Koudum
Voor Stichting Noordkwartier, Stichting Marenland en Kids2b zijn veel fusietrajecten begeleid waarbij de vorming van duurzame kindcentra het einddoel was.

[ultimate_heading main_heading=”Begeleiding samenwerkingsscholen” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Noorderwijs begeleidt de vorming van informele samenwerkingsscholen. Dit zijn scholen waarin zowel de openbare als christelijke identiteit een plaats heeft. Er wordt een duidelijke projectaanpak gevolgd met ruimte voor de lokale situatie en voor ideeën van direct betrokkenen. Wordt bijvoorbeeld ingezet op een ‘ritsfusie’ of wordt een keuze gemaakt voor het ‘plonsmodel’? De landelijke ontwikkelingen op het terrein van samenwerkingsscholen worden op de voet gevolgd.

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting Gearhing en Stichting Nije Gaast is de vorming van informele samenwerkingsscholen begeleid. Ook in de postfusie-fase is er aandacht voor teamontwikkeling.

[ultimate_heading main_heading=”Onderzoek” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Noorderwijs ontwikkelt onderzoeken op maat, afhankelijk van de vraag. We ontwerpen ‘keep it simple’ (webbased) onderzoeken die vlot naar conclusies en aanbevelingen leiden. Typerend voor onze aanpak is dat deze onderzoeken leiden tot concrete aanbevelingen voor de praktijk .

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting OPRON is in opdracht van de bestuurder een onderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk handelen.
Voor Stichting de Mare is in samenwerking met het Kohnstamm instituut een meerjarig onderzoeksopzet uitgewerkt om de ontwikkeling van onderwijsteams te volgen.
Voor Stichting Marenland is een onderzoek naar de toegevoegde waarde van LB-functies uitgevoerd.

[ultimate_heading main_heading=”Ontwikkeling strategisch beleidsplan” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Noorderwijs begeleidt trainingen en bijeenkomsten met stakeholders, schrijft of redigeert plannen over strategisch beleid. De strategische oriëntatie van schoolbesturen richt zich op deze 4 vragen:

Wat vraagt de omgeving van ons?
Wat is een wenselijke toekomst?
Wat is een haalbare toekomst?
Welke middelen hebben we daarvoor nodig?

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting Bijeen werd in korte tijd een strategisch beleidplan ontwikkeld dat veel aandacht kreeg in de regionale bladen. De organisatie kan onder het motto ‘Bijeen daagt uit’ de toekomst in met een stevige agenda.

[rev_slider_vc alias=”Bestuur-en-organisatie-samenwerken-ontwikkelen”]
[ultimate_heading main_heading=”Bestuurlijke samenwerking” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Bestuurlijke samenwerking begint met goede relaties tussen bestuurders, een gedeelde ambitie en een strategische ‘fit’. Daarna komt de onvermijdelijke vraag of de gedeelde ambitie omgezet gaat worden in een duurzame samenwerkingsvorm. En welke samenwerkingsvorm is dat dan? Noorderwijs helpt bij het selecteren en werven van samenwerkingspartners en het ontwikkelen van een visie op de wijze waarop de samenwerking gestalte krijgt.

[ultimate_heading main_heading=”Gebiedsregie scholen bij krimp” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Krimpvraagstukken vragen om samenwerking van kernpartners en ketenpartners in een gebied.

Voorbeelden uit de praktijk:
Noorderwijs levert procesbegeleiders leerlingdaling in 3 gemeenten in Friesland (De Fryske Marren, Sudwest Fryslan, Littenseradiel). Met gemeenten en schoolbesturen wordt gezamenlijk opgetrokken om een duurzaam antwoord te vinden op de uitdagingen van krimp.

[ultimate_heading main_heading=”Ontwikkeling strategisch beleidsplan” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Noorderwijs begeleidt projecten rondom de vorming van kindvoorzieningen. Op alle aspecten rondom vorming van kindvoorzieningen wordt procesbegeleiding geboden:

Projectleiding (ook bestuurlijke begeleiding)
Ontwikkeling P&O beleid (functies, organisatie-inrichting, openingstijden)
Fusie
Onderwijskundige ontwikkeling
Huisvesting
Teambegeleiding

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting Marenland en Stichting Noordkwartier zijn kindcentra gerealiseerd.